Sociálne poradenstvo

V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme základné informácie o možnostiach riešenia problémov našich prijímateľov sociálnej služby a v sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci. Súčasťou sociálno-poradenskej činnosti je aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi PSS, čo vedie ku skvalitneniu poskytovaných služieb. Ďalej poskytujeme poradenské služby aj rodinným príslušníkom potenciálnych PSS nášho zariadenia. Jedná sa o poskytovanie konkrétnych informácií o možnostiach poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov v domove sociálnych služieb alebo v inom zariadení v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších platných predpisov.

V zariadení pre seniorov sa:

a) poskytuje:

-pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
-sociálne poradenstvo,
-sociálna rehabilitácia,
-ošetrovateľská starostlivosť,
-ubytovanie,
-stravovanie,
-upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
-osobné vybavenie

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

c) zabezpečuje záujmová činnosť

d) za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby vykonáva iné činnosti:
- poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, osobného vybavenia, požičanie pomôcok, využívanie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok.

V Domove sociálnych služieb sa:

a) poskytuje:


-pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
-sociálne poradenstvo,
-sociálna rehabilitácia,
-ošetrovateľská starostlivosť,
-ubytovanie,
-stravovanie,
-upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
-osobné vybavenie

b) zabezpečuje:

1. rozvoj pracovných zručností
2. záujmovú činnosť

c) utvárajú podmienky na:

1. vzdelávanie
2. úschovu cenných vecí

d) za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby vykonáva iné činnosti:
- poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, osobného vybavenia, požičanie pomôcok, využívanie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok.